Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #1 is not an array in /var/www/atlas-ellebye.dk/public_html/plugins/system/jch_optimize/jchoptimize/fileretriever.php on line 58

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/atlas-ellebye.dk/public_html/libraries/src/Cache/Storage/FileStorage.php on line 315
Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Atlas Ellebye Advokaters forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Atlas Ellebye Advokater leverer til vore klienter, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med klienten.


1. Interessekonflikter

1.1
Ved modtagelse af en sag sikrer Atlas Ellebye Advokater, at der ikke foreligger interesse- eller loyalitetskonflikter. Opstår der i forbindelse med opgavens udførelse interessekonflikt, som medfører, at Atlas Ellebye Advokater må frasige sig sagen, gives der straks meddelelse herom, ligesom Atlas Ellebye Advokater naturligvis er klienten behjælpelig med, at henvise til anden, kompetent advokat, såfremt det ønskes.


2. Identitetsoplysninger

2.1.
Atlas Ellebye Advokater er omfattede af reglerne i hvidvaskloven. Loven foreskriver bl.a. pligt til i de fleste tilfælde, at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle klienter. Klienter skal derfor, forinden en opgave kan påbegyndes, oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr., samt i fornødent omfang afgive dokumentation herfor. For selskabers og andre juridiske personers vedkommende er Atlas Ellebye Advokater i visse tilfælde endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets m.v. reelle ejerforhold.


3. Opgavens udførelse

3.1.
Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de Advokatetiske Regler, retsplejelovens regler om advokater samt øvrig relevant lovgivning


4. Honorar og betalingsbetingelser

4.1.
Medmindre der foreligger aftale om en fast pris eller aftale om honorering ud fra medgået tid, fastsættes honoraret med udgangspunkt i Atlas Ellebye Advokaters tidsforbrug, de involverede værdier, ansvaret der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat.

4.2.
Udlæg og øvrige eksterne omkostninger i forbindelse med den udførte opgave betales af klienten ud over honoraret.

4.3.
Efter anmodning afgiver Atlas Ellebye Advokater forud for opgavens påbegyndelse et overslag over honorarets størrelse og oplysning om de forventede øvrige omkostninger forbundet med sagsbehandlingen. Hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget, orienteres klienten herom, så snart det er muligt, og der afgives i denne forbindelse et nyt overslag. I sager, hvor det ikke er muligt at give et overslag over størrelsen af det forventede samlede honorar, afgives efter anmodning alternativt en timepris for opgaven. I sager for forbrugere afgives altid oplysning om honorarets forventede størrelse eller - hvor dette ikke er muligt - en timepris, forinden opgaven påbegyndes.

4.4.
Fakturering af honorar sker løbende.

4.5.
Såvel forinden påbegyndelse af en sag som under sagens forløb kan Atlas Ellebye Advokater opkræve forudbetaling eller depositum til hel eller delvis dækning af fremtidige honorarer og udlæg.

4.6.
Udlæg og andre eksterne omkostninger opkræves forud for udgiftens afholdelse eller forud for det tidspunkt, hvor Atlas Ellebye Advokater påtager sig forpligtelsen hertil overfor tredjemand.

4.7.
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved modtagelse af faktura, medmindre andet er angivet på fakturaen. Efter forfaldsdatoen beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.


5. Klientmidler

5.1.
Ifølge lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Ved denne beregning medregnes indestående på klientkonti hos advokater, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. € i en periode på 12 måneder efter, at beløbet er blevet indsat.


6. Immaterielle rettigheder

6.1.
Atlas Ellebye Advokaters rådgivning ydes udelukkende til klienter og må ikke uden vores samtykke anvendes af andre.


 7. Arkivering

7.1.
Identitetsoplysninger og sagsakter opbevares enten elektronisk eller i papirform i 5 år fra opgavens afslutning. Originale dokumenter udleveres senest ved sagens afslutning.


 8. Fortrolighed

8.1.
Alle medarbejdere hos Atlas Ellebye Advokater er underlagt tavshedspligt. Oplysninger fra eller vedrørende vores klienter behandles fortroligt.


 9. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

9.1.        
Atlas Ellebye Advokater og dets advokater er ansvarlige for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med nedenstående begrænsninger.

9.2.        
Atlas Ellebye Advokater og dets advokater er ikke ansvarlige for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill m.v.

9.3.        
Ansvaret er for såvel Atlas Ellebye Advokater som dets advokater endvidere begrænset til maksimalt 5 mio. DKK pr. opgave.

9.4.        
Atlas Ellebye Advokater og dets advokater hæfter ikke for rådgivning ydet af andre rådgivere, som Atlas Ellebye Advokater har henvist klienten til, ligesom Atlas Ellebye Advokater og dets advokater heller ikke hæfter for eventuelle fejl begået af andre rådgivere og underleverandører, som Atlas Ellebye Advokater efter aftale med klienten, har overladt en opgave helt eller delvist til.

9.5.
Atlas Ellebye Advokater har tegnet ansvarsforsikring i HDI-Gerling Forsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.


10. Lovvalg og værneting

10.1.     
Atlas Ellebye Advokaters bistand og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister mellem en klient og Atlas Ellebye Advokater skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.

Logo NEGATIV

Odense: Østre Stationsvej 43 · DK-5000 Odense C · Tel. +45 66 12 03 03  · CVR nr. 30 78 63 43 · Mail: info@atlas-ellebye.dk